Sisällön alku

Palveluehdot

MUUTOKSEN SILLAN PALVELUSOPIMUSEHDOT

 

Yleistä palvelusopimuksesta ja rekisteröitymisestä


Tämä palvelusopimus sisältävää Muutoksen Sillan kokoelmien ja palveluiden käyttöä koskevat ehdot. Palveluiden käyttäjäksi voi rekisteröityä Muutoksen Sillan toimitiloissa, osoitteessa Kirk-kokatu 12, 80110 Joensuu. Rekisteröityessään Muutoksen Sillan palveluiden käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy tässä palvelusopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palveluiden käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista kuvallisella henkilötodis-tuksella (ajokortti, passi, henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti).


Palvelun sisältö


Muutoksen Sillalla on rekisteröityneille palvelun käyttäjille oma yksityinen kirjasto, josta voi lai-nata kirjojen lisäksi myös muuta aineistoa, kuten tauluja, julisteita ja kankaita. Muun aineiston kuin kirjojen lainaaminen edellyttää maksullisen kirjastokortin hankkimista. Muutoksen Sillan aineistoon sisältyy myös elokuvia, joita palvelun käyttäjät voivat katsoa Muutoksen Sillan toimi-tiloissa hankittuaan maksullisen kirjastokortin. Palvelujen käyttäjäksi rekisteröityneillä yhteisöillä on lisäksi mahdollisuus katsoa joitakin aineistoon kuuluvia elokuvia Muutoksen Sillan toimiti-loissa maksettuaan kappalekohtaisen tekijänoikeuskorvauksen, joka vaihtelee 35 – 250 euroa+alv välillä. Yhteisöillä on mahdollisuus lainata kaikkia aineistoon kuuluvia elokuvia, jos niillä on hankittu näyttölupa kyseistä elokuvaa varten.
Muutoksen Sillan palvelut koostuvat maksuttomista palveluista, maksullisen kirjastokortin hin-taan sisältyvistä palveluista sekä erillisistä lisäpalveluista, joista veloitetaan erillinen maksu. Muu-toksen Silta tarjoaa ohjausta ja apua kaikille kirjastopalveluiden tehokkaaseen käyttöön. Maksul-lisen kortin hankkineille tarjotaan muun muassa ammatinvalintaan, työllistymiseen, oman talou-den hallintaan, KELA:n ja TE –toimistojen palveluihin perehdyttämistä.


Muutoksen Sillalla on palvelun käyttäjien vapaassa käytössä asiakastietokone. Erillistä hinnaston mukaista maksua vastaan palvelun käyttäjille on tarjolla käyttöönsä toimintahuone ja muita tiloja eri tarkoituksiin. Lisäksi Muutoksen Silta ja muut yhteistyötahot järjestävät Muutoksen Sillan toimitiloissa tapahtumia, kuten keskusteluiltoja, elokuvailtoja, runoiltoja, vertaistukea, esittelyitä ja askarteluiltoja, joista peritään erillinen maksu.


Kirjastokortti, käyttäjätunnukset ja salasanat


Palveluiden käyttäjä saa rekisteröitymisen yhteydessä henkilökohtaiseen käyttöönsä Muutoksen Sillan kirjastokortin sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan Muutoksen Sillan verkkopalveluun. Kirjastokortteja on maksuttomia ja maksullisia. Muutoksen Sillan kattavamman maksullisen kirjastokortin voi hankkia rekisteröitymällä ja maksamalla hinnaston mukaisen kuukausimaksun.


Palveluiden käyttäjä on velvollinen säilyttämään kirjastokortin, käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että joku ulkopuolinen on saanut kirjastokortin tai tunnukset haltuunsa tai ne ovat kadonneet, siitä on välittömästi ilmoitettava Muutoksen Sillalle ja vaihdettava verkkopalvelussa oma salasana. Muutoksen Sillalla on oikeus poistaa kadonneeksi ilmoitettuun kirjastokorttiin ja tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet.
Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusimisesta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.


Lainausoikeus ja käyttöoikeus

 

Muutoksen Sillan aineistoa voi lainata ja käyttää ainoastaan palveluiden käyttäjä, jolla on voimassa oleva Muutoksen Sillan kirjastokortti. Palveluiden käyttäjä voi menettää lainaus- ja käyt-töoikeutensa seuraavista syistä:
- maksamattomista maksuista, kun ne ylittävät Muutoksen Sillan määräämän summan,
- laskutukseen menneistä palauttamattomista lainoista,
- Muutoksen Sillan omaisuuden kadottamisesta tai vahingoittamisesta ja
- muista sopimusrikkomuksista.
Näissä tapauksissa lainaus- ja käyttöoikeus palautuu seuraavilla tavoilla:
- maksamalla kertyneet maksut,
- palauttamalla laskutetun aineiston ja
- korvaamalla kadonneen tai vahingoitetun aineiston.


Hinnat ja laskutus


Muutoksen Silta perii maksullisten palveluiden käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Muutoksen Silta pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Muutoksista il-moitetaan käyttäjälle sähköpostitse, käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hinnasto on näkyvillä myös Muutoksen Sillan verkkopalvelussa ja Muutoksen Sillan toimitiloissa. Käyttäjälle lähetetään hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen lasku, kun tilaus on hyväksytty, tai kun uusi laskutusjakso alkaa. Laskutusjakson pituus on yksi kuukausi.


Laina-aika, varaaminen ja uusiminen


Aineiston laina-aika on 28 vuorokautta. Laina-aika umpeutuu Muutoksen Sillan sulkemisaikaan eräpäivänä. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.
Kirjaston aineistosta voi tehdä varauksia. Varauksista ja noutamattomista varauksista veloitetaan hinnaston mukainen maksu.
Varauksia voi olla samanaikaisesti voimassa enintään 10 kappaletta.


Yksityisillä palvelun käyttäjillä voi olla lainassa kerrallaan korkeintaan 10 kirjaa ja 2 kpl muuta aineistoa. Yhteisöillä lainarajat ovat 20 kirjaa ja 5 kpl muuta aineistoa kerrallaan. Kirjalainoja on mahdollista uusia kahdesti ja muun aineiston lainoja on mahdollista uusia viidesti, ellei aineistosta ole tehty varauksia ja maksut eivät ylitä Muutoksen Sillan määräämää summaa. Uusiminen on mahdollista Muutoksen Sillalla, puhelimitse tai verkkopalvelun kautta.


Maksut ja aineiston korvaaminen


Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään hinnaston mukainen myöhästy-mismaksu ja palautuskehotuksista sekä perimisestä koituvat lisäkulut. Myöhästymismaksu peri-tään, vaikka lainojen uusiminen ei ole onnistunut sähköisen palvelun käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi.


Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava joko vastaavalla aineistolla (esim. sama kirja) tai siitä on maksettava Muutoksen Sillan määrittelemä korvaus.


Käyttäjän vastuu


Palveluiden käyttäjä vastaa kaikesta kirjastokortillaan, käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan ta-pahtuneesta palvelun käytöstä, lainaamastaan aineistosta sekä vahingosta ja kuluista, joita Muu-toksen Sillalle aiheutuu kirjastokortin tai käyttäjätunnusten ja salasanan katoamisesta.
Palveluiden käyttäjä vastaa kadottamastaan ja vahingoittamastaan tai muutoin vahingoittuneesta aineistosta, jonka hän on lainannut. Palveluiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston Muutoksen Sillalle hinnaston mukaisesti.
Palveluiden käyttäjä vastaa myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomais-määräysten tai hyvän tavan vastaisesta palveluiden käytöstä Muutoksen Sillalle aiheutuneesta vahingosta.


Palveluiden käyttäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla käyttäjätietonsa, jotka hän rekisteröity-essään on ilmoittanut.
Jos Muutoksen Sillalla on aihetta epäillä, että palveluiden käyttäjä on toiminut näiden ehtojen vastaisesti, Muutoksen Sillalla on oikeus poistaa käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toi-menpiteisiin näiden ehtojen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Palveluiden käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.


Käyttäjätiedot ja tietosuoja


Rekisteröitymällä palveluiden käyttäjä hyväksyy antamiensa henkilö-, yhteys- ja tilaustietojen tallentamisen ja keräämisen Muutoksen Sillan asiakashallintajärjestelmään ja henkilötunnuksensa käsittelyn. Asiakashallintajärjestelmää käytetään Muutoksen Sillan lainausten ja maksujen val-vontaan, tiedottamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta tai lainsäädännöstä johtuvaa viranomaisen määräystä tai mahdollista maksamattomien maksujen perintää varten. Asiakasrekisterin rekiste-riseloste on nähtävissä Muutoksen Sillan toimitiloissa.


Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja ottamalla yhteyttä Muutoksen Siltaan.

Sopimuksen voimassaolo


Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Palveluiden käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa so-pimuksen päättymään kuluvan laskutuskauden loppuun. Laskutuskausi on kalenterikuukausi. Irtisanominen tapahtuu yhteydenotolla Muutoksen Sillan asiakaspalveluun puhelimitse, sähkö-postitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti.


Muutoksen Sillalla on oikeus irtisanoa sopimus sopimusrikkomuksen vuoksi päättymään 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti.


Palveluiden sisällön ja hinnaston muuttaminen


Muutoksen Sillalla on oikeus muuttaa palveluiden ja palvelusopimuksen sisältöä sekä järjestä-määnsä toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyt-tävästä syystä. Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoit-tamaan käyttäjälle etukäteen.


Muutoksen Sillalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti palvelusopimusehtoja ja hinnoittelua ilmoit-tamalla siitä käyttäjälle palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä seuraavan kuukauden alusta lukien. Palveluiden käyttäjä voi ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimuksen päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana. Palveluiden käyttäjä hyväksyy palvelun ja hinnaston muu-tokset, mikäli hän käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen irtisanomatta sitä.